พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

เบี้ยประกันรถยนต์
| | 0 Comments

ในปัจจุบันธุรกิจประกันภัยรถยนต์ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยอัตราความเจริญเติบโตขยายตลาดมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บริษัทประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ได้มีการขยายช่องทางการขาย เพื่อให้ได้อัตราเบี้ยประกันรถยนต์ที่มากขึ้น โดยผ่านช่องทางโบรกเกอร์ นายหน้า หรือ ตัวแทนขาย ซึ่งนั่นก็เพื่อต้องการให้ได้เบี้ยประกันรถยนต์เข้ามายังบริษัทและให้เหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ อัตราเบี้ยประกันรถยนต์ การบริการ และความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งถือว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์มากที่สุด โดยประกันภัยรถยนต์แต่ลับบริษัทจะประกอบด้วยความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่สามารถครอบคลุมกับตามความต้องการ ซึ่งมีรูปแบบกรมธรรม์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายแบบ โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองชัดเจนเข้าใจง่าย มีรูปแบบการจัดทำกรมธรรม์ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีจำนวนคู่ซ่อมหรือศูนย์บริการที่มีความครอบคลุมทั่วประเทศ และบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ เพราะผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะคาคหวังถึงรูปแบบของกรมธรรม์เงื่อนไขความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ และการบริการที่มีคุณภาพเมื่อหากเกิดประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือก็สามารถเป็นสิ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพในการให้บริการของบริษัทประกันภัยรถยนต์อีกด้วย อีกทั้งยังพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากรายได้จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถในการเลือกประเภทของความคุ้มครอง เพราะความคุ้มครองที่มากขึ้นย่อมมีค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย โดยผู้บริโภคบางรายอาจมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างสูง ก็จะมีกำลังในการเลือกซื้อกรมธรรม์ที่คุ้มครองภัยได้อย่างครอบคลุมและมีทุนประกันที่สูงกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ำกว่าจะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่ได้พยายามที่จะจัดการกับความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้รถยนต์นั่นก็คือ “การซื้อประกันภัยรถยนต์” ดังนั้นประกันภัยรถยนต์จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การประกันภัยคือวิธีการกระจายความเสี่ยงภัยอย่างหนึ่งนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *